Find the word definition

Crossword clues for het

The Collaborative International Dictionary
Het

Hete \Hete\, v. t. & i. [imp. & p. p. Hete, later Het.] Variant of Hote. [Obs.]

But one avow to greate God I hete.
--Chaucer.

Douglas Harper's Etymology Dictionary
het

"heated," archaic, late 14c., from variant past participle of heat (compare lead (v.)/led, etc.).

Wiktionary
het

Etymology 1

  1. (context slang English) heterosexual. n. 1 (context countable slang English) A heterosexual person. 2 (context uncountable fandom slang English) fan fiction based on celebrity or fictional characters involved in an opposite-sex romantic and/or sexual relationship. Etymology 2

    a. (context dialect English) heated. v

  2. (context dialect English) (en-past of: heat)

WordNet
het

adj. made warm or hot (`het' is a dialectal variant of `heated'); "a heated swimming pool"; "wiped his heated-up face with a large bandana"; "he was all het up and sweaty" [syn: heated, heated up, het up]

Wikipedia
Hét

Hét is a village in Borsod-Abaúj-Zemplén County in northeastern Hungary.

Usage examples of "het".

Het was een moeilijke taak, al kon zij nog zoo goed praten, en Het was misschien tot Het ongeluk van haar Georges, dat zij zoo pleitte, maar ach, de jongen was zoo verliefd, en misschien had hij Het toch wel aan Het rechte eind!

Two years ago, Het and Jek Nkik had been separated upon reaching their age of adulthood, sent out to do scavenger duty away from the Jawa fortress.

Lage bomen, scheefgegroeid door de constante zeewind, waren bedekt met een goudgroen waas en op de akkers waren boeren aan het ploegen, ondanks het grauwe en koude voorjaar waarvan iedereen de Vesuvius de schuld gaf.

Een groote reflector was door het venster als een bleeke, lichtlooze zon zichtbaar.

Er zweefde door het vertrek iets als de lauwheid van een warm bad, vermengd met den zoeten geur van Violettes de Parme.

Even zag zij in de aangrenzende donkere kamer naar het witte bed van haar kind om, begon zich toen, zuchtende, te ontkleeden en liet de kanten japon, als een wolk van zwart, haar heupen afglijden.

En toch was er iets in zijn stem, in zijn blik, dat haar aantrok, in zijne vertrouwelijke gemoedelijke wijze van zijn, dat haar van steun sprak, zoodat zij soms het vage verlangen gevoelde, haar hoofd als moede op zijn schouder te leggen.

Morele verontwaardiging over het seksleven van de auteurs is niet ter zake doend.

I bear malice at but Westburnflat, and I hae gien him baith a het skin and a cauld ane.

Jimmy de opnamen liet zien waarop duidelijk te zien was hoe een lichtvlekje zich tegen de achtergrond had verplaatst, op het ene beeld helderder dan op het andere.

Soms had hij het beeld opgeroepen waarmee het AI-programma in werking werd gesteld om naar de boodschap te staren die zij in het Hebreeuws had achtergelaten.

Voordat hij ernaar kon vragen was het beeld weer weggedreven, verloren in pulserende flitsen van stralende kleuren en ritmisch gezang.

Nu echter herkende de moeder haar eigene dochter in het bevallige, onbewegelijke beeld, ginds voor haar.

Slechts een enkel middel wil ik aangeven, omdat het nog weinig bekend is en goed helpt.

De geur kwam Emilio bekend voor, maar het duurde even voordat hij die thuis kon brengen.