Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
kawn

Khan \Khan\, n. [Per. kh[=a]n, kh[=a]nah, house, tent, inn.] An Eastern inn or caravansary. [Written also kawn.]

Wiktionary
kawn

alt. An inn in Turkey. n. An inn in Turkey.