Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Dy

Dy \Dy\ n. the chemical symbol for dysprosium, a rare earth element of atomic number 66.

Syn: dysprosium.

Wikipedia
DY
  1. redirect Dy
DY (rapper)

Forrest Schab known by his stage name DY (born in 1984) is a Canadian hip-hop artist raised in Vancouver, British Columbia, Canada. In 2009, he signed to CP Records.

His stage name is an acronym deriving from his nickname "Die Young". DY has been making music independently since the age of 14 winning several emcee competitions and releasing solo material.

An album was in the making in cooperation with CP Record artist Belly. His first single "Passenger" featuring another CP Record artist Danny Fernandes was released in October 2009. Upon the release, he was featured on Billboard February 19, 2010 issue as one of the best emerging Canadian artists. A special remix version by DJ Jedi was also released.

On November 18, 2010, DY was reported missing in Mexico. In mid-August 2010, Schab made plans to fly to Mexico and disappeared with no one hearing from him in months. Canadian police was investigating his whereabouts. On December 10, 2010 his family released another statement expressing their grave worry on DY's disappearance. Various media sources speculate his disappearance is related to drugs and links to organized crime.

Just prior to his disappearance, he had shot a music video for his second single called 'That's My Spot' featuring former Danity Kane member D. Woods and his contract with CP Records was terminated.

Usage examples of "dy".

Moeielijk is het te verklaren, hoe een warmbloedig dier zonder bezwaar beten kan verduren, die voor andere leden van zijn klasse doodelijk zijn.

Hij, zeer verlegen, ontroerd door de geurige warmte dier omhelzing, die hij toch niet al te teeder mocht beantwoorden, verbrak dien hobbelenden stroom van gebroken zinnen alleen met een paar banale troostwoorden.

Scherp te midden dier gedachten, gevoelde zij echter een vrees, hem aldus vroeg of laat te moeten verliezen.

Lili schrikte voor een spin, die aan een langen, zilveren draad naar beneden zakte, en toen De Woude het dier verwijderde, werden zij beiden zeer geplaagd: zij, als een schuchtere jonkvrouw, hij, als een dapper ridder, die de monsters om haar heen versloeg.

Hare smart verlevendigde zich dadelijk bij de lezing dier wreede woorden, en nu zij slechts den brief had in te sluiten, aarzelde zij nog .

Eline behoefde het hem niet te verzekeren, dat zij onder dit schrijven geleden had, als zij niet wist, dat iemand lijden kon: hij las dat in elk dier woorden, die van tranen schenen te vloeien, elk dier woorden, die elk een nieuwe smart in zijn ziel goten.

Zij wilde even blijven staan om zich te bedenken, maar de wind blies haar voorwaarts, als ware zij een dier herfstbladeren geweest, welke zij over zich voelde dwarrelen.

Marie iets ried, waarvan zij nog niets verstond dan dat het later, ook tengevolge dier wreede wet, eene verkoeling, eene scheiding kon teweegbrengen, en zij zou het weldra begrijpen voor de derde maal, wanneer Jan eenige jaren ouder was geworden.

Eekhof hoorde zij van oneenigheden en kleine twisten der bestuurderessen dier verschillende vereenigingen, en zij twijfelde nu ook of zij inderdaad het goede wilden.

Zij haatte thans de filantropie, waardoor nijd en jaloezie gluurden, en zij kon niet meer gelooven aan de oprechtheid dier dames, zelfs niet aan de oprechtheid van die, welke haar sympathie hadden ingeboezemd.

Zij had niet kunnen zeggen welke die drijfveeren waren maar ze bestonden, bij elk dier dames!

En evenals zij de dames-bestuurderessen niet vertrouwde, vertrouwde zij thans de haveloosheid dier armen niet.

Men maakte zachtjes verschillende veronderstellingen, en iets van het geruisch dier veronderstellingen was tot Otto doorgedrongen.

Once again, Debra Dier proves that she is a sparkling jewel in the romantic adventure world of books.

Not since you tried tienelle before Dier Kenton Vale have I seen you act this irresponsible.