Find the word definition

Crossword clues for dat

dat
The Collaborative International Dictionary
DAT

DAT \DAT\ n. [acronym, from Digital AudioTape.] digital audiotape, a digitally encoded tape recording of sound; -- in contrast to the usual analog audio tape. [WordNet 1.5] ||

Douglas Harper's Etymology Dictionary
dat

representing the pronunciation of that in West Indian, Irish, or U.S. black speech, from 1680s.

Wiktionary
dat

adv. (context slang or dialectal or nonstandard English) that conj. (context slang or dialectal or nonstandard English) that det. (context slang or dialectal or nonstandard English) that pron. (context slang or dialectal or nonstandard English) that

Wikipedia
DAT

DAT or Dat may refer to:

DAT (newspaper)

DAT is a Kazakh newspaper. Along with Altyn Tamyr and Tortinshi Bilik, it is an opposition news source. The newspaper fell into difficulties during the November 2012 case against media sources in Kazakhstan; its website dat.kz as of December 2012 is inaccessible. Ularbek Baitailaq, an archivist of the Kazakh National Archive, has contributed articles to the resource.

DAT (chemotherapy)

DAT in the context of chemotherapy is an acronym that means a chemotherapy regimen most often used as an induction regimen in acute myelogenous leukemia, usually for those who are refractory to the standard " 7+3" induction regimen or who has relapsed. But this regimen also can be used as primary, first-line induction therapy.

The DAT regimen consists of:

  1. (D)aunorubicin - an anthracycline antibiotic that is able to intercalate DNA, thus disrupting cell division and preventing mitosis;
  2. (A)ra-C (cytarabine) - an antimetabolite;
  3. (T)hioguanine - another antimetabolite.

Usage examples of "dat".

Het was een moeilijke taak, al kon zij nog zoo goed praten, en het was misschien tot het ongeluk van haar Georges, dat zij zoo pleitte, maar ach, de jongen was zoo verliefd, en misschien had hij het toch wel aan het rechte eind!

Zoo klaagde zij voort met lossamenhangende zinnen, in haar nervoziteit geprikkeld door een avond eenzaam gemijmer in een overwarme kamer, steeds terugkomende op haar doelloos leven, dat zij voortsleepte als een vervelenden last, en er klonk iets in hare stem als verweet zij dit alles aan hem, aan Henk, aan haar zwager.

Die schoonheid verzorgde zij zeer, als een dierbaar juweel, dat men laat fonkelen en flonkeren, en deze aanhoudende zorg deed haar als verlieven op wat zij bevalligs aan zich vond.

En toch was er iets in zijn stem, in zijn blik, dat haar aantrok, in zijne vertrouwelijke gemoedelijke wijze van zijn, dat haar van steun sprak, zoodat zij soms het vage verlangen gevoelde, haar hoofd als moede op zijn schouder te leggen.

Gib us dis day our dayey bread, and forgib us our trelspasses as we forgib dem dat trelspass ayenst us.

Dan weende zij bitter om haar onvoldane verlangens, en zij wrong zich op den grond en strekte de armen uit naar een beeld dat haar niet duidelijk was.

Neen Freddy, wil je oprecht zijn, beken dan, dat je zijn karakter verkeerd hebt ingezien, en maak alles goed.

Edward had het vermoeden geopperd dat Sandoz niet besefte hoeveel er al bekend was geworden.

Edward Behr was nog getrouwd geweest toen het verhaal bekend werd, hij had zich zijn huidige leven nooit kunnen voorstellen of kunnen denken dat hij een van de hoofdrolspelers in levenden lijve zou ontmoeten, maar natuurlijk had hij de details verslonden.

Als dat zijn ware karakter was zou het hem heel goed in zijn dromen kunnen kwellen en ziek kunnen maken, zeker na alles wat erover bekend was geworden.

Maar het was de eerste maal, dat zij haar zagen, nadat het bekend was geworden, dat haar engagement verbroken was, en zij moest zich wel dat pijnlijk kruisvuur van blikken getroosten.

Zij had zoo gaarne uitgeroepen, dat Freddy haar eens bekend had, hoe zij berouw gevoelde over hetgeen zij gedaan had, dien vorigen zomer.

Maar het had zoo niet mogen worden: zij was zoo verpletterd zwaar met het leven belast geworden, en zij wist nu, dat zij gaarne zou willen sterven.

Anne belde hem om hem het weinige te vertellen dat ze zelf wist en hem te vragen meteen naar huis te komen.

Om de kransdieren moesten ze nu lachen en ze wisten inmiddels dat de beten van de slangenhalzen alleen pijnlijk en voor hen niet giftig waren, hoewel het diertje wel degelijk een gif had dat zijn prooi doodde.