Find the word definition

Crossword clues for al

Longman Dictionary of Contemporary English
The Collaborative International Dictionary
Al

Al \Al\, a. All. [Obs.]
--Chaucer.

Al

Al \Al\, n. (Chem.) the chemical symbol for aluminum.

Al

Al \Al\ conj. Although; if. [Obs.] See All, conj.

Douglas Harper's Etymology Dictionary
Wiktionary
al

n. The Indian mulberry, ''Morinda citrifolia'', especially as used to make dye.

WordNet
Wikipedia
Ål

Ål is a municipality in Buskerud county, Norway. It is part of the traditional region of Hallingdal. The administrative centre of the municipality is the village of Ål.

The parish of Aal was established as a municipality on 1 January 1838 (see formannskapsdistrikt). The area of Hol was separated from the municipality of Aal in 1877 to become a separate municipality.

AL

AL, Al or al may stand for:

AL (automobile)

AL was a French automobile manufactured by L'Energie Electro-Mécanique based at Suresnes. In 1907 the company manufactured one of the first recorded hybrid cars (The Pieper was earlier, as was the Lohner-Porsche), it was a combination gas-electric vehicle that ran at 24 hp.

Al (folklore)

Al (or Hal; Armenian: Ալ or Ալք, Mongol: Гал "Qal", Oirat: Һал, Persian: آل, Russian: Алы, Turkish: Al, Azerbaijani: Xal) is a class of demon in the folklore of the Caucasus, Iran, Central Asia, and Armenia. Als are demons of childbirth, interfering with human reproduction. The al is known by various other names, including alk in Armenian and Kurdish, ol, hāl and xāl in Tajikistan and Afghanistan, almasti or albasti in Central Asian Turkic speaking countries, and halmasti among the Dards.

Usage examples of "al".

Sie war die Mutter aller dieser Geschehnisse, sie, nicht weniger als Arianrhod.

Van Erlevoort, met loshangende haren, zeer bleek onder een dunne laag poudre-de-riz, de wenkbrauwen als door een enkele penseelstreek zwarter getint.

Paul Van Raat, en zijn vingers plooiden een langen, ijlen sluier, van goud en karmozijn, als een draperie om haar middel.

Marie en Lili Verstraeten, uit de kamer komende, waar de estrade was opgeslagen: een geheimzinnige verhevenheid, als uitgewischt in een halfduister.

Een groote reflector was door het venster als een bleeke, lichtlooze zon zichtbaar.

Uit de baren eener schuimende zee van gaas verrees een ruw, als uit wit marmer gehouwen kruis, waaraan een slanke witte vrouw zich in doodsgevaar vastklampte, terwijl haar voeten door een tulle golf werden oversproeid.

Er zweefde door het vertrek iets als de lauwheid van een warm bad, vermengd met den zoeten geur van Violettes de Parme.

Even zag zij in de aangrenzende donkere kamer naar het witte bed van haar kind om, begon zich toen, zuchtende, te ontkleeden en liet de kanten japon, als een wolk van zwart, haar heupen afglijden.

Je bent zoo een gezellige meid, als je wat vroolijk bent, je moet je niet aan die buien overgeven.

Zoo klaagde zij voort met lossamenhangende zinnen, in haar nervoziteit geprikkeld door een avond eenzaam gemijmer in een overwarme kamer, steeds terugkomende op haar doelloos leven, dat zij voortsleepte als een vervelenden last, en er klonk iets in hare stem als verweet zij dit alles aan hem, aan Henk, aan haar zwager.

Die schoonheid verzorgde zij zeer, als een dierbaar juweel, dat men laat fonkelen en flonkeren, en deze aanhoudende zorg deed haar als verlieven op wat zij bevalligs aan zich vond.

Betsy, met practischen waarheidszin, dong aanstonds, of zij er zeker van was of niet, op alles, wat slechts naar verheerlijking zweemde, af, en Eline, in eene behagelijke melancholie, onderscheidde meestal, na zulke terechtwijzingen, zoowel de eerste kiem, als de latere fantastische bloem harer voorstelling.

In Eline, die, van een loom en lymfatisch gestel, behoefte gevoelde aan teederen steun en zachtkoesterende warmte, en wier zenuwen, fijn als de vezelen eener bloem, zelfs in hare weeke, als met fluweel gecapitonneerde omgeving dikwijls nog door den minsten tegenstand te ruw werden beroerd en te hevig geprikkeld, ontwikkelde zich uit angst eene terughoudendheid, die haar gemoed vulde met duizenden kleine grieven van heimelijk verdriet.

Eline zich op hare witte satijnen voetjes, in iets bezwijmelends van geur en licht, glijdend had laten medevoeren door een zachten dwang van haar cavaliers, en zich door slepende driekwartsmaten, als door teugen champagne had laten bedwelmen, later was zij tweemalen ten huwelijk gevraagd geworden, en had zij beide malen bedankt.

Van die aanzoeken behield zij de herinnering als van twee gemakkelijke triumfen, die toch een kalmen glimlach van eigenwaarde verwekten, en de heugenis der eersten vermocht zelfs somwijlen haar een lichten zucht te ontlokken.