Search for crossword answers and clues

Answer for the clue "Plot turner", 3 letters:
hoe

Alternative clues for the word hoe

Ground-breaker

Millet's "Man With the _____"

Clod buster

Cultivate

Weed remover

Garden, in a way

Weed

Weed eliminator

Farmer's tool

Ground breaker

Weed killer

Weed whacker

Break ground?

It makes a row

Clod chopper

Long-handled tool

Row producer

Irrigation tool

Do ground work?

Groundbreaker?

Mortar mixer

Furrow maker

Long-handled implement

Tiller's tool

Weeder's tool

Weeder's need

Make a bed?

Weeding tool

It might turn up a lot

Prepare for planting, perhaps

It gets ground up

It can turn over a lot

Bladed tool

Groundbreaking invention?

Garden tool

Plant manager?

Companion of a spade

It may leave a noticeable plot hole

Something groundbreaking?

Implement in a Millet painting

Cultivate, in a way

Flat-headed tool

Shed item

It can make a row

Aid in weed control

Tilling tool

Help with making the bed?

Do a preplanting chore

What could loosen up a lot?

Tough row to ___

Prepare to plant, perhaps

Prepare for planting, say

Row maker

Soil-turning tool

Richard March ___ (inventor of the rotary printing press)

Hard row to ___

Weed out?

Creator of plot holes?

Gardening tool

Planter's aid

A tool with a flat blade attached at right angles to a long handle

Long-handled blade

Garden implement

Mortaring tool

Farming tool

Scuffle, e.g.

Get rid of weeds

Scuffle

Till

Straddler

Work in the garden

Farm tool

Get at the weeds

Weed digger

Clear weeds

Toolshed item

Cultivate land

Cultivating tool

Rotary-press inventor

Kind of down

Gardener's tool

Have at the weeds

"The Man with the ___": Markham

Farming implement

Sarcle

Tool in a Markham poem

Cultivator

Tool for Mrs. Wiggs

Work the garden

Weeder

Implement for Markham's man

Tool of Edwin Markham's man

Farm implement

Do farm work

Do garden work

" . . . crowbar, ___, and barrow": Woodworth

Straddler, e.g.

Do gardening

Gardener's need

Soil loosener

Word definitions for hoe in dictionaries

Longman Dictionary of Contemporary English Word definitions in Longman Dictionary of Contemporary English
noun PHRASES FROM OTHER ENTRIES a hard/tough row to hoe ▪ Improving schools with little funding is a tough row to hoe. ▪ They have a hard row to hoe. EXAMPLES FROM CORPUS ▪ Graham Booth is using a 12-row Garford hoe . ▪ He'd poked at the soil with a hoe...

The Collaborative International Dictionary Word definitions in The Collaborative International Dictionary
Hoe \Hoe\, n. [OF. hoe, F. houe; of German origin, cf. OHG. houwa, howa, G. haue, fr. OHG. houwan to hew. See Hew to cut.] A tool chiefly for digging up weeds, and arranging the earth about plants in fields and gardens. It is made of a flat blade of iron...

Wiktionary Word definitions in Wiktionary
Etymology 1 n. 1 An agricultural tool consisting of a long handle with a flat blade fixed perpendicular to it at the end, used for digging rows. 2 The horned or piked dogfish. vb. 1 (context ambitransitive English) To cut, dig, scrape, turn, arrange, or...

Douglas Harper's Etymology Dictionary Word definitions in Douglas Harper's Etymology Dictionary
mid-14c., from Old French houe (12c.), from Frankish *hauwa , from Proto-Germanic *hawwan (cognates: Old High German houwa "hoe, mattock, pick-axe," German Haue ), from PIE *kau- "to hew, strike" (see hew ). The verb is first recorded early 15c. Related:...

WordNet Word definitions in WordNet
n. a tool with a flat blade attached at right angles to a long handle

Wikipedia Word definitions in Wikipedia
A hoe is an ancient and versatile agricultural hand tool used to shape the soil, control weeds , clear soil, and harvest root crops . Shaping the soil can be piling soil around the base of plants ( hilling ), creating narrow furrows ( drills ) and shallow...

Usage examples of hoe.

But Asey had jumped out and was making a beeline for the minister, hoeing in his garden.

Jimmy de opnamen liet zien waarop duidelijk te zien was hoe een lichtvlekje zich tegen de achtergrond had verplaatst, op het ene beeld helderder dan op het andere.

En hij bedacht, hoe hij zijn kamer dan opnieuw zou inrichten, ruim en eenvoudig, zoodat men er zich in bewegen kon, zonder nu een beeld om te gooien of dan over een Oostersche draperie te struikelen.

Zij had zoo gaarne uitgeroepen, dat Freddy haar eens bekend had, hoe zij berouw gevoelde over hetgeen zij gedaan had, dien vorigen zomer.

Eene vrees voor haar leven belette haar te denken, maar hoe angstiger die vrees haar het harte omklemde, hoe krachtiger zij er zich toe dwong.

Moeielijk is het te verklaren, hoe een warmbloedig dier zonder bezwaar beten kan verduren, die voor andere leden van zijn klasse doodelijk zijn.

Zelfs de onverschilligste toeschouwer wordt geboeid door het verrassend schouwspel, dat deze zoo verschillende dieren opleveren en ziet dan tevens met bewondering, hoe deze schijnbaar zoo logge en stijf-ledige reuzen de hoogste toppen van de klip beklimmen.

Terwijl hij den bouquet in de vaas zette, bedacht Eline, hoe dit cadeau van den kleinen jongen ook een attentie van Betsy was.

They used a little shovel, though a regular clammer uses a short-handled hoe, digging the wet earth away much as a farmer digs away the earth from a hill of potatoes.

It was filled with hand tools for his new garden: a dibbler and a trowel and a claw hoe and a genuine Felco10 Professional Pruner.

Yarbrough zich herinneren hoe diep Alan Pace had nagedacht over de muziek die hij de Zangers als eerste zou aanbieden als een voorbeeld van de menselijke cultuur.

Ze probeerde woorden voor hem te vinden, de een of andere manier om hem te laten weten dat ze wist hoe groot dit verlies was, hoe zwaar, diep en breed.

Zij wilde hem laten blijken, hoe ze nog hetzelfde meisje van vroeger was, dat hem de waarheid dorst zeggen.

It makes the crystal escalator on the red volcanic slope look like nothing so much as a snake chopped in half with a hoe.

Wenn er, da ueber ihm die Himmel Famen hoeren, Fuer Friedrichen und durch ihn siegt-- Bist du--gesteh es nur der Menschlichkeit zu Ehren-- So schoen, als jetzt vergnuegt?