Search for crossword answers and clues

Answer for the clue "Lang. heard in Haifa", 3 letters:
heb

Alternative clues for the word heb

Book after Philemon: Abbr.

New Test. book

New Testament book: Abbr.

Book before James: Abbr.

Likud lang.

N.T. book

Lang. from which 8- and 24-Down come

Semitic lang.

Israeli lang.

Lang. at a yeshiva

N.T. book before James

Anc. language

Language of Isr.

Isr. language

O.T. language

Word definitions for heb in dictionaries

Wikipedia Word definitions in Wikipedia
HEB may refer to: H-E-B , a North American supermarket chain Epistle to the Hebrews Hebrew language Hemispherx Biopharma , an American pharmaceutical company Hindu Endowments Board of Singapore High Energy Biscuits New Hebrides national football team Volkswagen...

Usage examples of heb.

Elly, heb je nu al een dollen streek verzonnen, iets vreeselijk dwaas?

Ziet u, die draperie van Lili, dat violet met zilver, heb ik hun nog geleend.

Ik heb vlagen, rages, weet je en dan meen ik alles te kunnen doen, dan zoek ik groote onderwerpen voor een schilderij.

Ik vind het heel lief, dat je ons gevraagd hebt: ik heb waarlijk behoefte eens uit al die soesah te zijn, maar door mijzelve kom ik er niet toe.

Alleen, je ziet, ik heb vertrouwd op je gezegde, dat het heel intiem zou zijn en er mij dus niet voor gekleed.

Eline, je weet, ik heb het hart op de tong, ik ben altijd nog al oprecht geweest: mag ik je iets vragen?

Ik heb geen kennissen en bijna geen familie hier in Den Haag, en ik zou gaarne mijn vroegere kennissen blijven behouden.

Vroeger was ik ook in zorgen, eerst over mijn lieve papa, later over tante Vere, die ik in haar ziekte heb opgepast.

Ik heb je altijd mogen lijden, Vere, je bent een bliksems goede kerel, hoor je, Vere.

Paul kan het getuigen, ik heb verteld, Vere, dat je een hart van goud hadt.

Ik heb heusch behoefte aan frissche lucht na zoo een temperatuur als van middag.

Ik heb in dien tusschentijd met Paul gewandeld en Eline en Otto konden heusch niet langer op je stoelen blijven.

O, ik vindt het heerlijk: ik heb mijn ezelwagen en mijn ezel en ik heb mijn bok, en ik zou het wanhopig vinden als ik naar kostschool moest.

Ik heb met Etienne gesproken, en ik schijn het niet diplomatisch genoeg gedaan te hebben.

Ik heb je alleen eens voorgerekend, dat zoowel mama in Den Haag als wij hier op de Horze zoo zuinig mogelijk moeten leven, zuiniger dan wij nu doen, wil er niet eens een tijd komen, dat we ons op een zeer onaangename wijze zouden moeten bekrimpen.