Find the word definition

Wikipedia
Zhongda

Zhongda may refer to:

  • Zhongda Township (, Zhòngdáxiāng) in Yushu County, Qinghai, in China
  • Zhongshan University (, Zhōngshān Dàxué), abbreviated as "Zhongda" in Chinese
  • Chinese University of Hong Kong (, Xiānggǎng Zhōngwén Dàxué), abbreviated as "Zhongda" in (Mandarin) Chinese
  • Zhongda, the style name of Sima Yi, Cao Wei's general during China's Three Kingdoms period