Find the word definition

Wikipedia
Yongxing

Yongxing may refer to the following places in China:

  • Yongxing County (Yongxingxian) in Hunan
  • Yongxing Island (Yongxingdao, "Woody Island") in the South China Sea
  • Yongxing, Haikou, a town on Hainan
  • Yongxing (Yongxingxiang), Li County, a town in Gansu
  • Yongxing, Lixin County, a town in Anhui
  • Yongxing, Pucheng County, Fujian