Find the word definition

Wikipedia
Yongxin

Yongxin may refer to:

  • Shi Yongxin, a Chinese monk
  • Yang Yongxin, a Chinese psychiatrist
  • Yongxin County, in Jiangxi, China