Find the word definition

Wikipedia
Yevsevyev

Yevsevyev (; masculine) or Yevsevyeva (; feminine) is a Russian last name, a variant of Yevseyev.

People with the last name
  • Makar Yevsevyev, Russian linguist who studied the Moksha language
Toponyms
  • Yevsevyeva, alternative name of Yevseyevo, a rural locality (a village) in Ulitinskoye Rural Settlement of Pavlovo-Posadsky District in Moscow Oblast, Russia;