Find the word definition

Wikipedia
Yachiyo

Yachiyo may refer to:

  • Yachiyo, Chiba, a city in Chiba Prefecture, Japan
  • Yachiyo, Hyōgo, a former town in Hyōgo Prefecture, Japan
  • Yachiyo, Ibaraki, a town in Ibaraki Prefecture, Japan
  • A fictional teenage Japanese-Hawaiian girl, the title character in Philip Kan Gotanda's play The Ballad of Yachiyo