Find the word definition

Wikipedia
Xuri

Xuri may refer to:

  • Xuri, Jiangxi, China
  • Xuri, Sichuan, China