Find the word definition

Wikipedia
Xianyu

Xianyu may refer to:

  • Xianyu people, one of the Beidi tribes
  • Xianyu, Dingxing County , town in Hebei, China
  • Xianyu, Zhuzhou , town in Hetang District, Zhuzhou, Hunan, China
  • Xianyu, Shitai County , town in Anhui, China