Find the word definition

Wikipedia
Vyatsky

Vyatsky (masculine), Vyatskaya (feminine), or Vyatskoye (neuter) may refer to:

  • Vyatskoye, Khabarovsk Krai, a village in Khabarovsk Krai, Russia
  • Vyatskoye, Mari El Republic, a village (selo) in the Mari El Republic, Russia
  • Vyatskoye, Udmurt Republic, a village (selo) in the Udmurt Republic, Russia
  • Vyatskoye, Yaroslavl Oblast, a village (selo) in Yaroslavl Oblast, Russia