Find the word definition

Wikipedia
Vtoryye

Vtoryye may refer to:

  • Alybeyli Vtoryye (also, Ashaga Alibeyli), a village in the Zangilan Rayon of Azerbaijan
  • Dzhamilli Vtoryye (also, Dzhamilli), a village in the Tartar Rayon of Azerbaijan
  • Shorbachy Vtoryye (also, Shorbanchi), a village in the Hajigabul Rayon of Azerbaijan