Find the word definition

Could not find any definition of word "voel"

Usage examples of "voel".

Ik gevoel me sterk om mijn eigen gang te gaan en mij te verzetten tegen de wereld, ik voel soms zeer veel bravoure in mij.