Find the word definition

Could not find any definition of word "vatte"

Usage examples of "vatte".

Haar eigen oren werden uit verlegenheid snel plat tegen haar hoofd gelegd, maar Supaari vatte dat gebaar op als een compliment.

Daar zag zij gelukkig Otto, die met Betsy en mevrouw Verstraeten sprak en zij ging naar hem toe en vatte zijne handen.

Daarna zag zij hier en daar rond, bespeurde een stapel portretten en vatte die met haar loome onverschilligheid aan.

Vincent en vatte hem bij de armen, terwijl de anderen vroolijk toeluisterden.

Marie boog zich, vatte een lelie bij haar taaien, lijmerigen stengel en trok, en trok tot zij de bloem met een zeer langen steel uit het kroos ophief.

Zij liet Emilie niet rustig de meidenkamer inspecteeren, zij vatte haar bij heur middel en bij de hand en zij walste met haar, terwijl zij hijgend een wijsje neuriede, over de gladde planken heen.