Find the word definition

Wikipedia
Vasnetsov

Vasnetsov may refer to:

  • Apollinary Vasnetsov (1856-1933), Russian painter
  • Viktor Vasnetsov (1848-1926), Russian painter