Find the word definition

Could not find any definition of word "varme"

Usage examples of "varme".

Kaj la letero estas tiel varme kaj bele kaj tiel kore skribita, mi certigas al vi.