Find the word definition

Could not find any definition of word "toost"

Usage examples of "toost".

Hij hief het glas in de richting van John alsof hij een toost op hem uitbracht.