Find the word definition

Wikipedia
Shurin

Shurin may refer to:

  • Shurin, Iran, a village in Hamadan Province, Iran
  • Aaron Shurin (b. 1947), American writer
  • Dov Shurin (b. 1949), Israeli singer-songwriter
  • Susan Shurin, American doctor