Find the word definition

Could not find any definition of word "plomp"

Usage examples of "plomp".

Eline of ze duizelde, of het publiek, dol van bewondering, in een satanischen rondedans zou rondvliegen om den baryton, altijd even norsch en rood en plomp.