Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Ook

Ook \Ook\ ([=o]k), n. Oak. [Obs.] ``A branched ook.''
--Chaucer.

Wiktionary
ook

interj. The cry of a monkey.

Wikipedia
Ook

Ook, OoK or OOK may refer to:

  • Ook Chung (born 1963), Korean-Canadian writer from Quebec
  • On-off keying
  • Toksook Bay Airport, Alaska
  • Ook language (Discworld)
  • Ook Ook, an esoteric programming language based on brainfuck

Usage examples of "ook".

Walrus ons door afbeeldingen en beschrijvingen bekend, die hem echter niet in zijn ware gedaante voorstellen, en ook van zijn levenswijze een onjuist denkbeeld geven.

Maar soms ook waren het de Moulangers en de Des Luynes, die uit Parijs of Bordeaux kwamen en in wie Eline met vreugde een bekend element van distinctie terug vond.

Een geestelijke was per slot van rekening ook maar een man, zoals Eileen Quinn hem altijd had voorgehouden als hij gloeiend van bewondering uit school thuiskwam.

Terwijl hij den bouquet in de vaas zette, bedacht Eline, hoe dit cadeau van den kleinen jongen ook een attentie van Betsy was.

Spitsmuizen in vele gewesten van Europa te lijden hebben, ook ten deele op deze reuk gegrond is.

Marie iets ried, waarvan zij nog niets verstond dan dat het later, ook tengevolge dier wreede wet, eene verkoeling, eene scheiding kon teweegbrengen, en zij zou het weldra begrijpen voor de derde maal, wanneer Jan eenige jaren ouder was geworden.

Eekhof hoorde zij van oneenigheden en kleine twisten der bestuurderessen dier verschillende vereenigingen, en zij twijfelde nu ook of zij inderdaad het goede wilden.

Ook mevrouw zette zich in haren gewonen fauteuil, waarin zij meestal na den eten een dutje deed.

Die goede dikke Henk zat geheel onder de pantoffel, en als Eline niet zoo ongemakkelijk was, en flink van zich afbeet, was ze ook onder den duim geraakt!

Het scheen hem toe, dat, ware zijn kamer gezuiverd van kunst, zijn geest van zelve ook geen kunst meer verlangen en geen teleurstellingen ondervinden zou.

Yanoguchi zei niets, maar omdat hij ook niet al te lelijk keek ging Quinn verder.

Hij koesterde zelf geen illusies en gunde die ook Anne en George niet.

Vincenzo Giuliani niet ongeduldig toen hij merkte dat hij ook na zestig jaar nog niet in staat was Emilio Sandoz te begrijpen.

De pater zag er ook ouder uit, maar niet zo oud als hij in werkelijkheid was.

Cor, die zich langzamerhand gaat voelen, zijn die van jou toch ook nog al woelwaters.