Find the word definition

Could not find any definition of word "okre"

Usage examples of "okre".

Mediolanie, w armii Cezara i przez okres swego dotychczasowego pobytu w Videssos.