Find the word definition

Wikipedia
Nikkai

Nikkai may refer to:

  • Honinbo Sansa, whose Buddhist dharma name was Nikkai.
  • A Japanese electronics manufacturer, also known as NKK or Nihon Kaiheiki