Find the word definition

Wikipedia
Misyulya

Misyulya is the name of:

  • Yevgeniy Misyulya (born 1964), Belarusian race walker
  • Natalya Misyulya (born 1966), Belarusian race walker, wife of Yevgeniy