Find the word definition

Wikipedia
Maiji

Maiji may refer to:

  • Maiji District, district in Tianshui, Gansu, China
  • Maiji Shan, mountain in Gansu, China, the cite of Maijishan Grottoes