Find the word definition

Wikipedia
Liushi

Liushi may refer to:

  • Liushi Shan, mountain in the Kunlun Mountain Range, between Tibet and Xinjiang in western China
  • Liushi Township, a township in Lianhua County, Jiangxi, China