Find the word definition

Wikipedia
Litesport

Litesport may refer to:

  • Freebird LiteSport II, an American ultralight aircraft design
  • Freebird LiteSport Ultra, an American ultralight aircraft design
  • Moyes Litesport, an Australian hang glider design