Find the word definition

Wikipedia
Licun

Licun could refer to the following locations in China:

  • Licun Township , Yudu County, Jiangxi
  • Licun Subdistrict , Zhushan District, Jingdezhen, Jiangxi
Towns
  • Licun, Guangxi , in Rong County
  • Licun, Fengcheng, Jiangxi
  • Licun, Shanxi , in Quwo County

Written as "李村镇":

  • Licun, Shijiazhuang, in Luquan, Hebei
  • Licun, Xingtai, in Qiaoxi District, Xingtai, Hebei
  • Licun, Henan, in Luolong District, Luoyang
  • Licun, Shandong, in Mudan District, Heze