Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Leven

Leven \Lev"en\ (l[e^]v"en), n. [See Levin.] Lightning. [Obs.]

Wild thunder dint and fiery leven.
--Chaucer.

Wiktionary
leven

n. (context obsolete English) lightning

Wikipedia
Leven

Leven can refer to:

Usage examples of "leven".

Zoo klaagde zij voort met lossamenhangende zinnen, in haar nervoziteit geprikkeld door een avond eenzaam gemijmer in een overwarme kamer, steeds terugkomende op haar doelloos leven, dat zij voortsleepte als een vervelenden last, en er klonk iets in hare stem als verweet zij dit alles aan hem, aan Henk, aan haar zwager.

Edward Behr was nog getrouwd geweest toen het verhaal bekend werd, hij had zich zijn huidige leven nooit kunnen voorstellen of kunnen denken dat hij een van de hoofdrolspelers in levenden lijve zou ontmoeten, maar natuurlijk had hij de details verslonden.

Maar het had zoo niet mogen worden: zij was zoo verpletterd zwaar met het leven belast geworden, en zij wist nu, dat zij gaarne zou willen sterven.

Eene vrees voor haar leven belette haar te denken, maar hoe angstiger die vrees haar het harte omklemde, hoe krachtiger zij er zich toe dwong.

Wat hielp het den Hamster, dat hij blazend naar den Egel beet: hij verwondde zich eenvoudig den bek aan de stekels, zoodat het bloed er uit druppelde, en kreeg intusschen zoovele stooten met den stekelhelm tusschen de ribben en zoovele beten in de pooten, dat hij bezweken zou zijn, als ik hem niet het leven had gered.

Pas maanden later zou hij zich die blik weer herinneren om hem de rest van zijn leven niet meer te vergeten.

Naar het scheen, had hij zich reeds in de eerste uren van zijn leven alle begaafdheden van zijn geslacht eigen gemaakt, zwom op den buik zoowel als op den rug, dook zonder moeite en langen tijd achtereen, gedroeg zich in een woord als een volwassene.

Het celibataire leven leek juist daardoor een charisma voor hem, een bijzondere staat van genade.

Iedereen was diep vanbinnen bang dat ze iets hadden vergeten of dat ze een fout hadden gemaakt die iemand het leven zou kosten of op een andere ramp uit zou lopen.

Wapen je toch meteen groote dosis onverschilligheid in den strijd van het leven.

Verder moesten ze zichzelf in de hand krijgen voor de volgende fase van hun leven op Rakhat.

En toch, dapper trots haar zwakte, hield zij den kamp met de duizende kleine beslommeringen van het dagelijksche leven vol.

Zoo uitgerust, en bovendien met achterladers van groot kaliber gewapend, tracht men tusschen de aan land rustende kudde en het water te komen, maakt hierna door schreeuwen, schieten en andere geluiden, zooveel leven als maar mogelijk is, en gaat, onder het zwaaien van de geweren, knotsen en lansen, langzaam op de kudde af, die, door het ongewone geraas verschrikt, zich in den regel verder landwaarts begeeft.

Het celibaat was nu eenmaal het intiemste en tegelijkertijd meest openbare aspect van zijn leven, een vreemd gevolg van zijn priesterschap.

Misschien kan ik beter naar intellectuele onsterfelijkheid streven door mijn leven aan de armen te wijden.