Find the word definition

Could not find any definition of word "lawine"

Usage examples of "lawine".

George was vol vertrouwen en geestdrift teruggekomen en terwijl ze hem van de luchthaven van San Juan naar huis reed bedolf hij haar bedenkingen onder een lawine van opgetogen uitroepen.