Find the word definition

Usage examples of "laten".

Eline zich op hare witte satijnen voetjes, in iets bezwijmelends van geur en licht, glijdend had laten medevoeren door een zachten dwang van haar cavaliers, en zich door slepende driekwartsmaten, als door teugen champagne had laten bedwelmen, later was zij tweemalen ten huwelijk gevraagd geworden, en had zij beide malen bedankt.

Boke named the Shyp of Foles of the world: translated out of Laten, French and Doche into Englysse in the Colege of saynt Mary Otery By me Alexander Barclay to the felicite and moste holsom instruccion of mankynde the whiche conteyneth al suche as wandre from the way of trouth and from the open Path of holsom vnderstondynge and wysdom: fallynge into dyuers blyndnesses of ye mynde, folysshe sensualytees, and vndlawful delectacions of the body.

And so in playne wordes they repreued without fauour the vyces of the sayd yl disposyd peple of what condicion or order they were: Of this auncient wrytinge of Comedyes our laten Poetes deuysed a maner of wrytinge nat inelegant.

Ze probeerde woorden voor hem te vinden, de een of andere manier om hem te laten weten dat ze wist hoe groot dit verlies was, hoe zwaar, diep en breed.

Zij wilde hem laten blijken, hoe ze nog hetzelfde meisje van vroeger was, dat hem de waarheid dorst zeggen.

I haue ouersene the fyrst Inuencion in Doche and after that the two translations in Laten and Frenche whiche in blaminge the disordred lyfe of men of our tyme agreeth in sentence: threfolde in langage wherfore wylling to redres the errours and vyces of this oure Royalme of Englonde: as the foresayde composer and translatours hath done in theyr Contrees I haue taken vpon me: howbeit vnworthy to drawe into our Englysshe tunge the sayd boke named ye shyp of folys as nere to ye sayd thre Langages as the parcyte of my wyt wyll suffer me.

Toen nestelde hij zich tusschen haarbeiden, zonder eerbied voor heur krakende zijden japonnen en terwijl hij met zijn gibus speelde, antwoordde hij haarbeider vragen met een gezicht, alsof hij tot haar gekomen was, om zich op zijn gemak te laten bewierooken.

Hij meerde met nonchalante vaardigheid en geeuwend af en wees met onverschillige trots op het hek naar zijn terrein, erop vertrouwend dat de imposante afmetingen en de duidelijke tekenen van welvarendheid zijn bezoekers zouden laten merken dat ze te maken hadden met een man van gewicht.

Ik zou het programma willen laten ontwikkelen door een eersteklas analist van ISAS en daarna de resultaten stap voor stap vergelijken met mijn eigen werk, bijvoorbeeld over een periode van twee jaar.

Het honorarium gaat naar mijn agent, die mij een contract heeft laten tekenen toen ik vijftien was.

Ik zal mijn chauffeur opdracht geven u morgenochtend ook op te halen, dan kunt u uw auto hier vannacht laten staan.

De provinciale overste moest die goeie ouwe Marc op een jongensschool laten werken om te voorkomen dat hij in de problemen kwam.

Supaari VaGayjur hen een volledig Rakhati-jaar aan het lijntje had gehouden, was hij van mening geweest dat hij alles voldoende in overweging had genomen, alles adequaat had geregeld, en dat de tijd eindelijk rijp was om hen zijn geadopteerde stad te laten bezoeken.

Ik kan wel iets verzinnen om in dit lusje een lepel te laten passen, dan kunt u makkelijker eten.

Sandoz had de grap omgekeerd en een baard laten staan waarmee hij eruitzag als de duivel op een ouderwets religieus schilderij.