Find the word definition

Wikipedia
Kuş

Kuş is a Turkish word meaning "bird". It may refer to:

Kus (god)

Kus is a god of herdsmen in Sumerian, Babylonian, and Akkadian mythology. He is identified in the Theogony of Dunnu.

Kus (disambiguation)

Kus may refer to:

  • Kus, a Persian musical instrument
  • Kus (god), a god of herdsmen in Sumerian, Babylonian, and Akkadian mythology
  • Qus, a city in Egypt
  • Kus, Bërzhitë, a village in the administrative unit of Bërzhitë, Tirana municipality, Albania
  • Kus, Kashar, a village in the administrative unit of Kashar, Tirana municipality, Albania
  • Lake Kuş, a lake in western Turkey
  • Kucha, an ancient Buddhist kingdom in western China

Usage examples of "kus".

Verstraeten dronk op de immer jeugdige gastvrouw, met haar mooie grijze haren en bedankte haar met een kus, dien zij wilde afweren, voor het prettige feest.

Van Raats bevenden kus, als de dartelheid in Pauls oogen hinderde haar tot kribbig wordens toe, terwijl zij op Ben wachtte, daar zijn grootmama hem nog liefkoozend in haar armen sloot.

Eene enkele maal klopte hij mevrouw op den schouder en gaf haar een snellen kus op het voorhoofd en Emilie vroeg hem fluisterend, terwijl zij hem omhelsde, of hij erg boos was, dat zij zoo gepleit en geijverd had voor die twee kinderen.

Paul om, zij rende voort als had zijn kus haar met den angel van een bij gestoken en haar razend van machtelooze woede gemaakt.

Now he tell me, he sell me to OF Kus who going to cut me, keep the voice from changin.

Montu preceded Amon as god of the land between Kus and Gebelen, and he recovered his old position in the GraecoRoman period after the destruction of Thebes.

Midsummer Chant, which goes on for the four days before Getheny Kus, night and day.

Montu preceded Amon as god of the land between Kus and Gebelen, and he recovered his old position in the GraecoRoman period after the destruction of Thebes.