Find the word definition

Wiktionary
koken

n. (context theater English) A black-clad person who enters the stage to rearrange the set, unremarked by the actors

Wikipedia
Koken

Koken can refer to:

  • Empress Kōken
  • Lagged Fibonacci generator pseudo random bit source, also known and a Koken generator.

Usage examples of "koken".

Hij liet Reyes een tijdje in zijn sop gaar koken voordat hij verder ging met het ophalen van herinneringen.