Find the word definition

Wikipedia
Kiyan

Kiyan may refer to:

  • Kiyan Isfahan FSC, Iranian football club
  • Kiyan Prince (1990-2006), English murder victim
  • Kiyan Saltanpour (b. 1989), German footballer
  • Kian Shahr, a city in Iran
  • Kiyan Bala, a village in Iran
  • Kiyan, Khuzestan, a village in Iran