Find the word definition

Wikipedia
Keriya

Keriya may refer to:

  1. Keriya County, county in Xinjiang, China
  2. Keriya Town, town in Keriya County
  3. Keriya River, river in Xinjiang