Find the word definition

Wikipedia
Karapchiv

Karapchiv may refer to one of two villages in Chernivtsi Oblast, Ukraine:

  • Karapchiv, Hlyboka Raion
  • Karapchiv, Vyzhnytsia Raion