Find the word definition

Wikipedia
Kanavinskaya (Nizhny Novgorod Metro)

Kanavinskaya is a station of the Nizhny Novgorod Metro which was opened on 20 December 1993. It is on the Sormovskaya line between Moskovskaya and Burnakovskaya.