Find the word definition

Wikipedia
Kaika

Kaika may refer to:

  • Emperor Kaika of Japan
  • Kaika (yōkai), a phenomenon of mysterious flames of unknown cause.
  • Kaika, Tibet, village in Tibet
  • Kaika, Estonia, village in Antsla Parish, Võru County, Estonia