Find the word definition

Wikipedia
Jushin

Jushin or Jooshin or Jowshin may refer to:

  • Jushin, East Azerbaijan
  • Jushin, Kerman
  • Jushin, South Khorasan
  • Jushin Rural District, in East Azerbaijan Province