Find the word definition

Wikipedia
Jicun

Jicun may refer to the following locations in China:

  • Jicun, Hebei , town in Yuanshi County
  • Jicun, Jiangxi , town in Dayu County
  • Jicun, Shanxi , town in Fenyang