Find the word definition

Wikipedia
IJS

IJS may refer to:

  • ISU Judging System or International Judging System, scoring system for figure skating
  • Institute of Jazz Studies, library and archive in Newark, New Jersey
  • International Journal of Speleology, scientific journal founded in 1978
  • International Society for Evangelisation of the Jews, a Christian organisation, predecessor to the Christian Witness to Israel
  • Islamabad Japanese School, international school in Islamabad
  • Southeast Ijo language (ISO 639 code)
  • Sisters of the Infant Jesus, Catholic religious institute in Paris

Usage examples of "ijs".

Het was heerlijk geweest: veel menschen op het ijs, de Eekhofjes, Eline met Henk.

Eline richtte zich dadelijk op uit hare kwijnende houding en zij glimlachte en smakte met de tong bij de gedachte aan de frissche koude van het ijs, dat zij zou krijgen.

Zoodra Eline weder alleen was, stak zij een stuk in den mond, legde zich een stuk op het voorhoofd, nam zij een paar stukken in de handen en zij speelde met het ijs, terwijl groote, koude druppels over heur gelaat en tusschen hare vingers gleden.

Enkele Zweedsche zeejagers richten Honden af, die op het ijs de Robben opsporen en zoo lang bezig houden, tot hunne meesters er bij gekomen zijn.

Evenals alle andere leden van zijn orde beweegt hij zich hier even snel en behendig, als hij op het land of op het ijs langzaam en onbeholpen is.

Zoodra het ijs opengaat, ziet men hem bij den oever onder het water tusschen de riethalmen en andere waterplanten rondloopen, zich naar alle richtingen draaien, met snelle bewegingen van de slurf allerlei dieren opzoeken, en dikwijls, om te ademen aan de oppervlakte komen.