Find the word definition

Could not find any definition of word "haten"

Usage examples of "haten".

Maar als ik er daarentegen voor kies te geloven dat God kwaadaardig is, heb ik in elk geval de troost dat ik Hem kan haten.