Find the word definition

Wikipedia
Gladkov

Gladkov is a surname, and may refer to:

  • Fyodor Gladkov, socialist writer
  • Gennady Gladkov, composer
  • Yury Gladkov, St. Petersburg politician