Find the word definition

Wikipedia
Gaosha

Gaosha may refer to the following locations in China:

  • Gaosha Road Station, Hangzhou Metro Line 1
  • Gaosha, Fujian , town in Sha County
  • Gaosha, Hunan , town in Dongkou County