Find the word definition

Could not find any definition of word "estin"

Usage examples of "estin".

Alla drakontas agrious kaleite kai pardaleis kai leontas, autoi de miaiphoneite eis omoteta katalipontes ekeinois ouden ekeinois men gar o phonos trophe, umin de opson estin.