Find the word definition

Could not find any definition of word "elken"

Usage examples of "elken".

When Prince Elken of Ophkar asked for the hand of Princess Ashassa the Younger, Phenvel had instead sent her to Prince Tabar of Kalithon.

Zij was vermoeid van elken tred met haar verlakte schoentjes, die vol modder liepen, en telkens aan haar voet dreigden te ontslippen.

Hij had zijn hand maar uit te strekken en hij zou er tien aan elken vinger hebben.

Bij elken lichtstraal der lantarens, die zij voorbijreden, zag Paul Eline roerloos achterover liggen, met de handen voor het gelaat, haar boezem geschokt door een stillen snik.

Zij zag rond in hare kamer en in elken hoek herkende zij haar eigen vazen, hare platen en fotografies.

Ik moest ieder elken dag een geheele doode Muis of Spitsmuis of een Vogeltje, zoo groot als zij zelf, geven.

As I watch, Elken One and Elken Six both swerve suddenly, closing on Elken Two from either side, opening fire simultaneously with their Hellbores at nearly point blank range.