Find the word definition

Crossword clues for eio

Wikipedia
EIO

Eio or EIO may refer to:

  • Eio Books
  • Eio Sakata (1920–2010), Japanese professional Go player
  • Environmental Investment Organisation
  • European Investigation Order
  • EIO, (Error Input/Output), a POSIX error code
  • Enhanced Input/Output, a hardware extension interface for printers, see JetDirect#EIO
  • Extended Interaction Oscillator